برقکاران سیار ساختمان

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه
۱ اکبر احمدی ۰۹۱۷۹۱۷۴۳۰۷
۲ مجید اژدری ۰۹۱۷۷۰۷۱۴۰۶
۳ مهدی اسدی ۰۹۱۷۹۱۲۷۸۸۱
۴ ابراهیم اسکندری ۰۹۱۷۳۱۶۶۶۷۳
۵ سعید اکبرپور ۰۹۱۷۹۱۲۱۴۰۹
۶ عبد الرسول اکرمی ۰۹۱۷۳۱۵۴۷۸۹
۷ امین اکرمی ۰۹۳۶۹۰۸۹۴۸۶
۸ غلامحسین اله دادی ۰۹۱۷۷۰۰۰۵۵۸
۹ آرمان اله یاری ۰۹۱۷۱۲۶۹۴۱۴
۱۰ علی امید نژاد ۰۹۱۶۴۴۵۰۰۸۵
۱۱ داداله امیری ۰۹۱۷۷۱۲۶۸۶۵
۱۲ اکبر امیری دشت ارژنه ۰۹۱۷۶۰۱۷۴۸۳
۱۳ مجمود رضا امین ۰۹۱۷۳۱۰۱۷۵۱
۱۴ ناصر امینی فرد ۰۹۳۹۲۱۹۵۴۷۲
۱۵ اسماعیل امینی نسب ۰۹۱۷۸۴۸۹۵۶۳
۱۶ سید محمود انجوی نژاد ۰۹۱۷۹۱۲۴۰۲۰
۱۷ سید سینا ایمان دوست ۰۹۰۳۵۹۵۸۹۷۹
۱۸ علیرضا آتشی ۰۹۱۷۷۸۷۶۷۷۰
۱۹ حمید رضا آذرم ۰۹۱۷۷۱۷۴۸۱۴
۲۰ فرهاد آشنا ۰۹۱۷۴۰۵۰۷۹۷
۲۱ حسین باقری ۰۹۱۷۶۰۳۸۳۰۰
۲۲ محسن باقری ۰۹۱۷۳۰۱۰۶۸۱
۲۳ مجتبی باقریان ۰۹۱۷۶۳۶۲۵۴۵
۲۴ نبی اله بانشی ۰۹۱۷۷۱۳۵۹۳۸
۲۵ حامد  بانشی ۰۹۱۷۸۳۶۳۲۹۰
۲۶ ایمان بذر افشان ۰۹۱۰۷۱۳۵۹۳۸
۲۷ مهدی  بذرافکن ۰۹۱۷۷۱۹۱۵۰۸
۲۸ عبدالرضا بذرگر ۰۹۱۷۳۰۱۰۷۴۳
۲۹ جواد براتی ۰۹۱۷۶۰۹۶۷۸۷
۳۰ مجتبی بصیرت ۰۹۱۷۱۲۷۹۵۶۶
۳۱ حسین بهادری ۰۹۱۷۱۱۵۲۲۷۸
۳۲ سراج بهمنی جعفر لو ۰۹۱۷۳۰۵۶۲۳۹
۳۳ احمد رضا بی یار ۰۹۱۷۳۰۷۷۴۸۰
۳۴ حامد بیرمی زاده ۰۹۱۷۴۱۴۶۶۴۶
۳۵ حسین بیضاوی ۰۹۱۷۳۰۱۷۷۲۷
۳۶ رضا پرتوی ۰۹۱۷۷۱۵۵۰۹۳
۳۷ وحید پرماسی ۰۹۱۷۳۰۰۶۵۰۷
۳۸ علی پشوتن ۰۹۱۷۳۲۰۳۵۱۵
۳۹ سید رسول پور حسینی ۰۹۱۷۵۱۴۵۵۷۱
۴۰ حیدر توفیقی ۰۹۱۷۳۰۷۱۰۵۴
۴۱ محمد هادی جباریان ۰۹۱۷۳۱۴۸۶۳۰
۴۲ پدرام جعفری ۰۹۱۷۶۲۰۵۳۵۶
۴۳ جلال جعفری ۰۹۱۷۱۰۵۹۹۴۳
۴۴ رضا جعفری ۰۹۱۷۷۱۲۸۱۴۰
۴۵ سعید جعفری ۰۹۱۷۷۱۹۲۹۰۰
۴۶ حسین جعفری زاده ۰۹۱۷۸۵۸۵۲۶۴
۴۷ محمد جلایر ۰۹۱۷۳۰۴۰۸۲۰
۴۸ رامین جهان افروز ۰۹۱۷۸۰۵۹۱۵۵
۴۹ وحید رضا جهانخواه ۰۹۳۳۶۷۷۸۲۷۴
۵۰ سید سینا جوادی ۰۹۱۷۵۳۵۴۷۷۵
۵۱ محمد چپائی ۰۹۱۷۵۵۸۲۰۶۵
۵۲ علی اصغر حدادی ۰۹۱۷۳۲۰۰۳۴۵
۵۳ علی حسن زاده ۰۹۳۶۳۳۱۵۹۵۵
۵۴ یاسر حسین آبادی ۰۹۱۷۷۳۷۰۳۴۹
۵۵ علی رضا حسین نژاد ۰۹۱۷۳۰۵۸۷۴۰
۵۶  محمد جعفر حسینی ۰۹۱۷۱۰۷۲۸۸۶
۵۷ نادر حقیقی منش ۰۹۱۷۷۱۶۹۸۱۰
۵۸ یحیی حیدری ۰۹۱۷۳۲۰۶۰۹۱
۵۹ مجتبی خالص حقیقی ۰۹۱۰۷۰۰۸۰۴۰
۶۰ سید محمد صادق خالقی ۰۹۱۷۳۳۷۵۷۳۱
۶۱ محسن خداوردی ۰۹۱۷۹۱۹۹۱۷۱
۶۲ فرهاد خسروی آبسردی ۰۹۰۱۵۶۵۵۶۰۵
۶۳ رضا خواجه پور ۰۹۱۷۳۱۳۲۱۰۹
۶۴ مهدی خوشبخت ۰۹۱۷۱۱۰۷۱۹۹
۶۵ محمد درستکار شیرازی ۰۹۱۷۷۱۵۴۷۶۳
۶۶ رضا دستانی زاده ۰۹۱۷۰۹۹۴۸۹۹
۶۷ حسین دشت بشی ۰۹۱۷۷۳۷۴۰۳۴
۶۸ مسعود دلالت ۰۹۱۷۷۰۳۸۲۹۲
۶۹ مصطفی دهقان ۰۹۱۷۱۰۰۲۹۱۶
۷۰ وحید دهقان ۰۹۱۷۶۸۶۲۵۰۸
۷۱ صادق دهقانی ۰۹۱۷۳۰۸۲۴۰۹
۷۲ محمد کریم دهقانی ۰۹۱۷۵۶۵۶۶۳۸
۷۳ ارسلان دهقانی ۰۹۱۷۱۲۷۰۲۶۵
۷۴ هادی  دهقانی ۰۹۱۷۲۵۶۳۷۶۸
۷۵ حمید دیانت ۰۹۱۷۳۳۸۱۷۹۲
۷۶ قاسم دیانت ۰۹۱۷۷۳۷۲۷۱۰
۷۷ مهدی دیداری ۰۹۳۸۱۰۸۴۱۷۷
۷۸ عبد الحسین دیلمی ۰۹۱۷۹۷۱۷۵۳۰
۷۹ امیر مسعود ذات بیلن ۰۹۳۸۲۶۸۷۳۵۷
۸۰ کامران ذوالنوریان ۰۹۱۷۷۱۸۷۵۳۴
۸۱ محمد هادی رامشکن ۰۹۳۷۶۱۸۲۸۹۰
۸۲ مصطفی رامشکن ۰۹۱۷۳۱۸۷۵۵۹
۸۳ میلاد  رحیمی ۰۹۳۹۰۶۹۴۳۴۵
۸۴ عبد الوهاب رحیمی نژاد ۰۹۱۷۴۲۵۶۶۸۵
۸۵ ابوذر رضا زاده ۰۹۱۷۵۶۲۶۰۵۵
۸۶ غلامرضا رضایی ۰۹۱۷۹۲۰۵۹۹۱
۸۷ حسن رضایی اسفیانی ۰۹۱۷۳۰۳۳۷۸۰
۸۸ محمد هادی رضائی ۰۹۳۰۳۰۰۹۰۷۷
۸۹ محمد تقی  رضائی ۰۹۱۷۶۵۰۶۴۴۸
۹۰