واحد اداری

سيستم اداري اتحاديه صنف الكتريك دارای بخشهای دبيراجرائی ، كارشناس ، دبيرخانه ، كامپيوتر ، حسابداري ، بايگاني ، بازرسي و مشاور مالياتي مي باشد .

دبيراجرائي رابط بين هيأت مديره و اعضاء و مسئول اجرا نمودن برنامه هاي تصويبي هيأت مديره مي باشد . از ديگر وظايف دبيراجرائي نظارت بر روند اجرائي اتحاديه و رسيدگي به پرونده ها و روند كاري اتحاديه مي باشد .

كارشناس اتحاديه مسئول بررسي پرونده ها و اسناد و مدارك و راهنمائي اعضاء و مراجعين مي باشد .

در قسمت دبيرخانه پرونده براي مراجعيني كه تمايل به دريافت پروانه كسب اكتريكي دارند تشكيل مي گردد و پس از اخذ مدارك ملكي و شخصي ، پرونده جهت تعيين صلاحيت اداره اماكن تشكيل و توسط خود متقاضي پس از طي پاره اي مراحل به اداره اماكن ارسال مي كردد .

از ديگر وظايف قسمت دبيرخانه ، ثبت پرونده ها و شماره پروانه كسب و ثبت اطلاعات آماري اتحاديه و دفاتر و ارسال اين اطلاعات به ارگانهاي ذيربط مي باشد .

قسمت كامپيوتر مسئول مكانيزه كردن اطلاعات اتحاديه و ثبت تمام اطلاعات اعضاء از قبيل اطلاعات شخصي ، صنفي و ملكي و ارسال اطلاعات به مراجع مربوطه مي باشد . از ديگر وظايف اين قسمت تنظيم اطلاعات آماري براي ارگانها مربوطه جهت برنامه ريزيهاي صنفي مي باشد .

در قسمت حسابداري تمامي امور مربوط به امور مالي اتحاديه از قبيل محاسبه حق عضويت ، تنظيم اسناد حسابداري ، تنظيم دفاتر حسابداري و حسابهاي اتحاديه مي باشد .

در قسمت بايگاني تمامي پرونده هاي اعضاء قرار دارد كه همه اين پرونده ها پس از ثبت كد بايگاني در بايگاني جهت بازبيني هاي بعدي قرار مي گيرد .

بازرسي اتحاديه مسئول بازرسي از واحدهاي صنفي ، اخطار به واحدهاي بدون پروانه كسب و اخطار به واحدهايي كه تداخل صنفي نموده اند و بازرسي از واحدهاي صنفي كه درخواست پروانه كسب جهت تعيين صلاحيت ملكي واحد صنفي براي شغل الكتريكي مي باشد .

مشاور مالياتي اتحاديه مسئول راهنمائي اعضاء صنف الكتريك در خصوص امور مالياتي و همچنين نماينده اتحاديه در وزارت دارائي جهت شركت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مي باشد .

اعضاء مي توانند با مراجعه به اتحاديه اطلاعات و راهنمائي هاي لازم را جهت امور مالياتي خود بدست آورند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×