کمیسیون حل اختلاف

شرح وظایف

رسيدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بين آنان می باشدکه از طریق اتحادیه به کميسيون ارجاع می گردد.

 ترتيب رسيدگی در کميسيون حل اختلاف:

١-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ھفته به شکایات رسيدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

٢-در ھر مورد اعضای کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسی مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواھند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظریه مبادرت خواھد شد.

٣-چنانچه در جریان رسيدگی کميسيون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواھد شد.

تبصره- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه ھيات عالی نظارت منعکس نماید. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگی نماید.

ساعات کاری این کمیسیون:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×