واحد اداری

سیستم اداری اتحادیه صنف الکتریک دارای بخشهای دبیراجرائی ، کارشناس ، دبیرخانه ، کامپیوتر ، حسابداری ، بایگانی ، بازرسی و مشاور مالیاتی می باشد . دبیراجرائی رابط بین هیأت مدیره و اعضاء و مسئول اجرا نمودن برنامه های تصویبی هیأت مدیره می باشد . از دیگر وظایف دبیراجرائی نظارت بر روند اجرائی اتحادیه و […]

واحد بسیج

با توکل بر خدای متعال و استعانت از ائمه معصومین پایگاه بسیج صنف الکتریک شیراز منوط به امر فرماندهی کل قوا مبنی بر تحقق بخشیدن ارتش ۲۰ میلیونی در سال ۱۳۸۱ در اتحادیه صنف الکتریک شیراز تشکیل گردید. بسیج صنف الکتریک که در حال حاضر، دارای نیروهای عادی و فعال و نیروهای آموزش دیده ضابط […]