برقکاران سیار ساختمان

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه
۱ اکبر احمدی ۰۹۱۷۹۱۷۴۳۰۷
۲ مجید اژدری ۰۹۱۷۷۰۷۱۴۰۶
۳ مهدی اسدی ۰۹۱۷۹۱۲۷۸۸۱
۴ ابراهیم اسکندری ۰۹۱۷۳۱۶۶۶۷۳
۵ سعید اکبرپور ۰۹۱۷۹۱۲۱۴۰۹
۶ عبد الرسول اکرمی ۰۹۱۷۳۱۵۴۷۸۹
۷ امین اکرمی ۰۹۳۶۹۰۸۹۴۸۶
۸ غلامحسین اله دادی ۰۹۱۷۷۰۰۰۵۵۸
۹ آرمان اله یاری ۰۹۱۷۱۲۶۹۴۱۴
۱۰ علی امید نژاد ۰۹۱۶۴۴۵۰۰۸۵
۱۱ داداله امیری ۰۹۱۷۷۱۲۶۸۶۵
۱۲ اکبر امیری دشت ارژنه ۰۹۱۷۶۰۱۷۴۸۳
۱۳ مجمود رضا امین ۰۹۱۷۳۱۰۱۷۵۱
۱۴ ناصر امینی فرد ۰۹۳۹۲۱۹۵۴۷۲
۱۵ اسماعیل امینی نسب ۰۹۱۷۸۴۸۹۵۶۳
۱۶ سید محمود انجوی نژاد ۰۹۱۷۹۱۲۴۰۲۰
۱۷ حیدر ایبد ۰۹۳۶۶۸۱۵۴۷۲
۱۸ حیدر ایبد ۰۹۳۶۶۸۱۵۴۷۲
۱۹ سید سینا ایمان دوست ۰۹۰۳۵۹۵۸۹۷۹
۲۰ علیرضا آتشی ۰۹۱۷۷۸۷۶۷۷۰
۲۱ حمید رضا آذرم ۰۹۱۷۷۱۷۴۸۱۴
۲۲ فرهاد آشنا ۰۹۱۷۴۰۵۰۷۹۷
۲۳ حسین باقری ۰۹۱۷۶۰۳۸۳۰۰
۲۴ محسن باقری ۰۹۱۷۳۰۱۰۶۸۱
۲۵ مجتبی باقریان ۰۹۱۷۶۳۶۲۵۴۵
۲۶ نبی اله بانشی ۰۹۱۷۷۱۳۵۹۳۸
۲۷ حامد  بانشی ۰۹۱۷۸۳۶۳۲۹۰
۲۸ علی بحرانی ۰۹۱۷۷۲۱۰۳۵۴
۲۹ ایمان بذر افشان ۰۹۳۸۴۲۷۳۲۵۵
۳۰ مهدی  بذرافکن ۰۹۱۷۷۱۹۱۵۰۸
۳۱ عبدالرضا بذرگر ۰۹۱۷۳۰۱۰۷۴۳
۳۲ جواد براتی ۰۹۱۷۶۰۹۶۷۸۷
۳۳ مجتبی بصیرت ۰۹۱۷۱۲۷۹۵۶۶
۳۴ حسین بهادری ۰۹۱۷۱۱۵۲۲۷۸
۳۵ سراج بهمنی جعفر لو ۰۹۱۷۳۰۵۶۲۳۹
۳۶ احمد رضا بی یار ۰۹۱۷۳۰۷۷۴۸۰
۳۷ حامد بیرمی زاده ۰۹۱۷۴۱۴۶۶۴۶
۳۸ حسین بیضاوی ۰۹۱۷۳۰۱۷۷۲۷
۳۹ یاسر پارسایی ۰۹۱۷۵۸۹۱۵۴۴
۴۰ محمد هاشم پایدار ۰۹۳۶۴۹۹۴۲۲۶
۴۱ رضا پرتوی ۰۹۱۷۷۱۵۵۰۹۳
۴۲ وحید پرماسی ۰۹۱۷۳۰۰۶۵۰۷
۴۳ علی پشوتن ۰۹۱۷۳۲۰۳۵۱۵
۴۴ رسول پناهی ۰۹۳۶۲۹۷۵۲۵۷
۴۵ سید رسول پور حسینی ۰۹۱۷۵۱۴۵۵۷۱
۴۶ محمد تابع بردبار ۰۹۳۳۰۷۴۳۶۱۴
۴۷ حیدر توفیقی ۰۹۱۷۳۰۷۱۰۵۴
۴۸ محمد هادی جباریان ۰۹۱۷۳۱۴۸۶۳۰
۴۹ پدرام جعفری ۰۹۱۷۶۲۰۵۳۵۶
۵۰ جلال جعفری ۰۹۱۷۱۰۵۹۹۴۳
۵۱ رضا جعفری ۰۹۱۷۷۱۲۸۱۴۰
۵۲ سعید جعفری ۰۹۱۷۷۱۹۲۹۰۰
۵۳ حسین جعفری زاده ۰۹۱۷۸۵۸۵۲۶۴
۵۴ محمد جلایر ۰۹۱۷۳۰۴۰۸۲۰
۵۵ اصغر جنود ۰۹۱۷۷۱۳۴۶۸۴
۵۶ رامین جهان افروز ۰۹۱۷۸۰۵۹۱۵۵
۵۷ وحید رضا جهانخواه ۰۹۳۳۶۷۷۸۲۷۴
۵۸ سید سینا جوادی ۰۹۱۷۵۳۵۴۷۵۷
۵۹ محمد چپائی ۰۹۱۷۵۵۸۲۰۶۵
۶۰ علی اصغر حدادی ۰۹۱۷۳۲۰۰۳۴۵
۶۱ علی حسن زاده ۰۹۳۶۳۳۱۵۹۵۵
۶۲ یاسر حسین آبادی ۰۹۱۷۷۳۷۰۳۴۹
۶۳ علی رضا حسین نژاد ۰۹۱۷۳۰۵۸۷۴۰
۶۴  محمد جعفر حسینی ۰۹۱۷۱۰۷۲۸۸۶
۶۵ نادر حقیقی منش ۰۹۱۷۷۱۶۹۸۱۰
۶۶ یحیی حیدری ۰۹۱۷۳۲۰۶۰۹۱
۶۷ مجتبی خالص حقیقی ۰۹۱۰۷۰۰۸۰۴۰
۶۸ سید محمد صادق خالقی ۰۹۱۷۳۳۷۵۷۳۱
۶۹ محسن خداوردی ۰۹۱۷۹۱۹۹۱۷۱
۷۰ فرهاد خسروی آبسردی ۰۹۰۱۵۶۵۵۶۰۵
۷۱ رضا خواجه پور ۰۹۱۷۳۱۳۲۱۰۹
۷۲ حسین خودپالار ۰۹۱۷۶۸۵۹۲۲۱
۷۳ مهدی خوشبخت ۰۹۱۷۱۱۰۷۱۹۹
۷۴ محمد درستکار شیرازی ۰۹۱۷۷۱۵۴۷۶۳
۷۵ رضا دستانی زاده ۰۹۱۷۰۹۹۴۸۹۹
۷۶ حسین دشت بشی ۰۹۱۷۷۳۷۴۰۳۴
۷۷ مسعود دلالت ۰۹۱۷۷۰۳۸۲۹۲
۷۸ مصطفی دهقان ۰۹۱۷۱۰۰۲۹۱۶
۷۹ وحید دهقان ۰۹۱۷۶۸۶۲۵۰۸
۸۰ صادق دهقانی ۰۹۱۷۳۰۸۲۴۰۹
۸۱ محمد کریم دهقانی ۰۹۱۷۵۶۵۶۶۳۸
۸۲ ارسلان دهقانی ۰۹۱۷۱۲۷۰۲۶۵
۸۳ هادی  دهقانی ۰۹۱۷۲۵۶۳۷۶۸
۸۴ حمید دیانت ۰۹۱۷۳۳۸۱۷۹۲
۸۵ قاسم دیانت ۰۹۱۷۷۳۷۲۷۱۰
۸۶ مهدی دیداری ۰۹۳۸۱۰۸۴۱۷۷
۸۷ عبد الحسین دیلمی ۰۹۱۷۹۷۱۷۵۳۰
۸۸