برقکاران سیار ساختمان

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه
۱ مسعود اباذری پور ۰۹۱۷۷۰۸۰۷۲۵
۲ اکبر احمدی ۰۹۱۷۹۱۷۴۳۰۷
۳ مجید اژدری ۰۹۱۷۷۰۷۱۴۰۶
۴ علیرضا استواری ۰۹۲۲۶۲۹۱۳۳۸
۵ مهدی اسدی ۰۹۱۷۹۱۲۷۸۸۱
۶ عبدالرسول اسکندری ۰۹۱۷۶۰۶۰۹۹۴
۷ ابراهیم اسکندری ف آقا ۰۹۱۷۳۱۶۶۶۷۳
۸ ابراهیم اسکندری ف علی ۰۹۱۷۸۵۵۵۴۲۳
۹ محمد اشرف ۰۹۱۷۳۰۴۸۵۱۶
۱۰ سعید اکبرپور ۰۹۱۷۹۱۲۱۴۰۹
۱۱ عبد الرسول اکرمی ۰۹۱۷۳۱۵۴۷۸۹
۱۲ امین اکرمی ۰۹۳۶۹۰۸۹۴۸۶
۱۳ غلامحسین اله دادی ۰۹۱۷۷۰۰۰۵۵۸
۱۴ آرمان اله یاری ۰۹۱۷۱۲۶۹۴۱۴
۱۵ پدرام امامی فرد ۰۹۱۷۷۳۷۷۶۲۲
۱۶ علی امید نژاد ۰۹۱۶۴۴۵۰۰۸۵
۱۷ داداله امیری ۰۹۱۷۷۱۲۶۸۶۵
۱۸ اکبر امیری دشت ارژنه ۰۹۱۷۶۰۱۷۴۸۳
۱۹ مجمود رضا امین ۰۹۱۷۳۱۰۱۷۵۱
۲۰ ناصر امینی فرد ۰۹۳۹۲۱۹۵۴۷۲
۲۱ اسماعیل امینی نسب ۰۹۱۷۸۴۸۹۵۶۳
۲۲ سید محمود انجوی نژاد ۰۹۱۷۹۱۲۴۰۲۰
۲۳ حیدر ایبد ۰۹۳۶۶۸۱۵۴۷۲
۲۴ سید سینا ایمان دوست ۰۹۰۳۵۹۵۸۹۷۹
۲۵ علیرضا آتشی ۰۹۱۷۷۸۷۶۷۷۰
۲۶ حمید رضا آذرم ۰۹۱۷۷۱۷۴۸۱۴
۲۷ حسین آریا نسب ۰۹۳۶۶۸۶۴۲۵۵
۲۸ فرهاد آشنا ۰۹۱۷۴۰۵۰۷۹۷
۲۹ حسین باقر پور ۰۹۱۷۳۰۳۱۸۸۹
۳۰ حسین باقری ۰۹۱۷۶۰۳۸۳۰۰
۳۱ محسن باقری ۰۹۱۷۳۰۱۰۶۸۱
۳۲ مجتبی باقریان ۰۹۱۷۶۳۶۲۵۴۵
۳۳ نبی اله بانشی ۰۹۱۷۷۱۳۵۹۳۸
۳۴ حامد  بانشی ۰۹۱۷۸۳۶۳۲۹۰
۳۵ علی بحرانی ۰۹۱۷۷۲۱۰۳۵۴
۳۶ ایمان بذر افشان ۰۹۳۸۴۲۷۳۲۵۵
۳۷ مهدی  بذرافکن ۰۹۱۷۷۱۹۱۵۰۸
۳۸ عبدالرضا بذرگر ۰۹۱۷۳۰۱۰۷۴۳
۳۹ جواد براتی ۰۹۱۷۶۰۹۶۷۸۷
۴۰ مجتبی بصیرت ۰۹۱۷۱۲۷۹۵۶۶
۴۱ محمد حسین بمانی ۰۹۱۷۷۰۵۲۶۸۱
۴۲ حسین بهادری ۰۹۱۷۱۱۵۲۲۷۸
۴۳ محمد مهدی بهبود ۰۹۱۷۴۵۰۶۳۵۲
۴۴ سراج بهمنی جعفر لو ۰۹۱۷۳۰۵۶۲۳۹
۴۵ احمد رضا بی یار ۰۹۱۷۳۰۷۷۴۸۰
۴۶ حامد بیرمی زاده ۰۹۱۷۴۱۴۶۶۴۶
۴۷ حسین بیضاوی ۰۹۱۷۳۰۱۷۷۲۷
۴۸ یاسر پارسایی ۰۹۱۷۵۸۹۱۵۴۴
۴۹ محمد هاشم پایدار ۰۹۳۶۴۹۹۴۲۲۶
۵۰ رضا پرتوی ۰۹۱۷۷۱۵۵۰۹۳
۵۱ وحید پرماسی ۰۹۱۷۳۰۰۶۵۰۷
۵۲ علی رضا پروینی ۰۹۱۶۴۹۱۸۸۳۲
۵۳ مهران پناهی ۰۹۳۳۷۰۷۴۳۵۵
۵۴ رسول پناهی ۰۹۳۶۲۹۷۵۲۵۷
۵۵ سید رسول پور حسینی ۰۹۱۷۵۱۴۵۵۷۱
۵۶ حامد پیروی فرد ۰۹۱۷۳۸۷۴۲۹۲
۵۷ محمد تابع بردبار ۰۹۱۷۱۱۶۲۳۵۱
۵۸ محمد تابع بردبار ۰۹۳۳۰۷۴۳۶۱۴
۵۹ حیدر توفیقی ۰۹۱۷۳۰۷۱۰۵۴
۶۰ شاهین توکلیان ۰۹۳۸۵۱۷۴۶۴۱
۶۱ ایمان جابری ۰۹۱۷۷۸۴۳۹۰۴
۶۲ محمد هادی جباریان ۰۹۱۷۳۱۴۸۶۳۰
۶۳ محمد علی جعفری ۰۹۱۷۲۰۳۶۸۳۴
۶۴ پدرام جعفری ۰۹۱۷۶۲۰۵۳۵۶
۶۵ جلال جعفری ۰۹۱۷۱۰۵۹۹۴۳
۶۶ رضا جعفری ۰۹۱۷۷۱۲۸۱۴۰
۶۷ سعید جعفری ۰۹۱۷۷۱۹۲۹۰۰
۶۸ حسین جعفری زاده ۰۹۱۷۸۵۸۵۲۶۴
۶۹ محمد جلایر ۰۹۱۷۳۰۴۰۸۲۰
۷۰ اصغر جنود ۰۹۱۷۷۱۳۴۶۸۴
۷۱ سید سینا جوادی ۰۹۱۷۵۳۵۴۷۵۷
۷۲ سلمان جوکار ۰۹۳۶۵۶۰۲۱۰۳
۷۳ رامین جهان افروز ۰۹۱۷۸۰۵۹۱۵۵
۷۴ وحید رضا جهانخواه ۰۹۳۳۶۷۷۸۲۷۴
۷۵ محمد چپائی ۰۹۱۷۵۵۸۲۰۶۵
۷۶ رضا چناری ۰۹۱۷۳۰۶۹۲۷۹
۷۷ فرج اله چوبینه ۰۹۳۵۳۰۰۸۵۵۳
۷۸ علی اصغر حدادی ۰۹۱۷۳۲۰۰۳۴۵
۷۹ علی حسن زاده ۰۹۳۶۳۳۱۵۹۵۵
۸۰ یاسر حسین آبادی