اعضا هیئت مدیره

رئیس آقای غلامحسین دلیر نایب رئیس اول آقای رسول غواصه نایب رئیس دوم آقای محمد محسن طبائی زاده خزانه دار آقای جواد طالبان‌پور دبیر آقای بهزاد زارع بازرس آقای مجید استدلال رئیس آقای غلامحسین دلیر نایب رئیس اول آقای رسول غواصه نایب رئیس دوم آقای محمد محسن طبائی زاده خزانه دار آقای جواد طالبان‌پور دبیر […]

قوانین نظام صنفی

فصل اول –تعاریف ماده۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند. ماده ۲- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات […]

کمیسیون فنی

شرح وظایف کمیسیون فنی اتحادیه صنف الکتریک شیراز طبق قانون نظام صنفی توأماً با کمیسیونهای حل اختلاف و بازرسی در اتحادیه تشکیل گردیده است. هدف اصلی کمیسیون رسیدگی به مسائل و موارد فنی اختلافات فی ما بین افراد صنفی ، اعلام نظر کارشناسی جهت پرونده های مفتوحه در هیأت حل اختلاف سازمان بازرگانی ، نظارت […]

کمیسیون بازرسی

شرح وظایف ۱–بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه در خصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب. ۲–همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی. ۳–شناسایی و ارائه […]

کمیسیون آموزش

شرح وظایف ۱–نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی ۲–همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون ) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا. ۳–همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی […]

کمیسیون حل اختلاف

شرح وظایف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشدکه از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.  ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف: ١-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ھفته […]

کمیسیون شکایت

شرح وظایف رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد. ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات: ۱–کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. […]