ثبت اطلاعات پستی در صورت جابجایی واحد صنفی

همکار گرامی پیرو نامه اداره کل امور مالیاتی استان در صورت جابجایی واحد صنفی خود بلافاصله با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ، محل کار قبلی خود در سامانه مربوطه را غیر فعال و نسبت به ثبت نام با اطلاعات پستی جدید اقدام نمایید .