رعایت ضوابط قیمت گذاری

طیق نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص رعایت ضوابط قیمت گذاری در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان . به

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×